Artikler og forskning

Meld bivirkninger!

Veterinærer og fiskehelsebiologer skal melde mistanke om utilsiktede bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk, eller via innehaveren av markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet. Helst bør meldingen sendes i form av utfylt skjema til bruk for melding av bivirkninger av legemidler brukt til dyr.
Les mer

Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

I et forsøk gjennomført ved forsøksanlegget til Letsea på Dønna fant en at sedasjon med middelet Aqui-S under trenging reduserte nivåene av kortisol og laktat og ga mindre skjelltap på fisken enn hos usedert fisk. Aqui-S vil derfor være et aktuelt middel for å redusere stress og skader.
Les mer

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Aqui-S - tillaging av stamløsning

Det virksomme stoffet i Aqui-S - isoeugenol - er en olje med begrenset løselighet i vann. Det er derfor helt nødvendig å lage en stamløsning av Aqui-S emulgert i vann  for å oppnå god og rask effekt. Fisk vil dessuten reagere med uro dersom den eksponeres for uemulgert olje.
Les mer

Aqui-S og Defoam skal ikke blandes før utdosering

Defoam er et stoff som benyttes til skumdemping (ikke legemiddel). Det benyttes ved operasjoner der skum er uønsket, f.eks. medikamentelle og ikke-medikamentelle avlusninger. Ofte benyttes sedasjon med Aqui-S samtidig. Det er nærliggende å tenke seg å blande midlene før utdosering for å spare tid. Dette frarådes.
Les mer

Kombinasjonsbehandlinger med Aqui-S

Det har i vært stort fokus på kombinasjoner av flere virkestoffer ved behandling mot lakselus. Kombinasjonsbruk skal skje etter grundig vurderinger, være velbegrunnet og faglig forsvarlig. Her finnes momenter for faglig forankring av sedasjon med Aqui-S under medikamentell avlusning.
Les mer

Sedasjon med Aqui-S ved simulert termisk avlusning

Studie ved Universitetet i Tasmania viser redusert stress og panikkadferd ved sedasjon under varmtvannsbehandling. Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) ved Universitetet i Tasmania har nylig rapportert fra et forsøk der man simulerte termisk avlusning av laks med og uten sedasjon. Resultatene viste at fisk som var sedert under trenging og påfølgende avlusning hadde […]
Les mer

Dosering av Aqui-S og Finquel ved lave temperaturer

Vi mottar spørsmål fra felt om dosering av Aqui-S og Finquel ved lave temperaturer; typisk 2 til 4 °C. Svarene er pussig nok diametralt motsatte, avhengig av hvilket middel det er snakk om! Ved sedasjon med Aqui-S senkes dosen ved lave temperaturer Ved anestesi med Finquel økes dosen ved lave temperaturer  Litt mer detaljert: Aqui-S […]
Les mer

Dosering av Aqui-S ved gjenbruk av ferskvann

Ved sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling må man etterdosere som om nesten alt vannet er skiftet ut dersom ferskvannet skal brukes på nytt. Dette er bl.a. fordi fisken "tar med seg" mesteparten av det aktive stoffet ut av brønnen etter endt behandling.
Les mer

Sedasjon med AQUI-S under avlusning med cypermethrin og azamethiphos

Et forsøk ved Helgeland Havbruksstasjon i september 2013 indikerte at sedasjon under badeavlusning dessuten kan redusere opptaket av lusemiddelet deltametrin (Alpha Max «Pharmaq») i fisken. Det ble bestilt en kontrollert studie ved VESO Vikan i Namsos som bekreftet dette funnet. Studiene ved VESO Vikan omfattet foruten deltametrin lusemidlene cypermetrin (Betamax vet. «Novartis Animal Vaccines») og azametifos (Salmosan vet. «Fish vet Group»).
Les mer

Sedasjon med AQUI-S under avlusning med deltametrin

Et forsøk ved Helgeland Havbruksstasjon i september 2013 indikerte at sedasjon under badeavlusning dessuten kan redusere opptaket av lusemiddelet deltametrin (Alpha Max «Pharmaq») i fisken. Det ble derfor bestilt en kontrollert studie ved VESO Vikan i Namsos for å bekrefte eller avkrefte funnet.
Les mer

Sedasjon med Aqui-S ved levering av smolt

Levering av smolt fra settefiskanlegg medfører flere operasjoner som kan være stressende for fisken, selv med optimaliserte rutiner. Sedasjon med Aqui-S kan være et hjelpemiddel for å redusere effekten på fisken. Vi har samlet noen videoer som viser metode og effekt.
Les mer

Opplever fisk smerte?

Opplever fisken virkelig smerte, eller er det bare reflektorisk avvikelsesadferd vi ser når en fisk spreller på kroken? Diskusjonen om fisk og smerte har gått i årevis blant fiskehelsepersonell, oppdrettere, sportsfiskere, dyrevernaktivister og forskere. Her er en liten oppsummering.
Les mer

Stress hos fisk

I løpet av de siste 20 årene er produksjonen av laks og ørret nesten 30-doblet; fra ca. 35.000 tonn i 1987 til 1,35 millioner tonn i 2014. Næringen er i ferd med å bli voksen, økonomien er trygg, og tiden inne for å fokusere mer på hvordan vi håndterer de nye husdyra vi har ansvaret for. Er produksjonen etisk? Gir vi dem skånsom behandling og godt nok miljø?
Les mer

Sedasjon av fisk i resirkuleringsanlegg

Forsøk gjeonnført ved Nofima i 2014 viser at Aqui-S kan benyttes i resirkuleringsanlegg. Middelet brytes raskt ned av bioreaktoren, slik at faren for akkumulering i systemet ved fortløpende bruk i flere tanker er minimal. Innvirkningen på bioreaktorens effekt er mild og forbigående, selv ved maksimal teoretisk dose.
Les mer

Sedasjon ved ferskvannsbehandling mot AGD

Behandling mot AGD i Norge skjer ofte ved 3 timers bad i ferskvann i brønnbåt. For å redusere stress og oksygenforbruk i holdetiden velger mange å sedere fisken med Aqui-S. Her finnes en praktisk veiledning for slik sedasjon.
Les mer

AGD-behandling og stress

Stress nedsetter immunforsvaret og gjør individet mer mottakelig for infeksjoner. En studie gjennomført i 2011 ved University of Tasmania viste at sedasjon ved ferskvannsbehandling mot AGD reduserte stigningen i stresshormonet kortisol og forlenget tiden frem til ny behandling mot AGD var nødvendig.
Les mer

Bedøvelse med Aqui-S ved telling av lus

Kun 2 døgngraders slaktefrist gjør det aktuelt å benytte Aqui-S ved lusetelling mot slutten av sjøperioden. Det er derfor utarbeidet en praktisk veiledning som kan distribueres ved foreskrivning av Aqui-S til dette bruk.
Les mer