Dosering av Aqui-S ved gjenbruk av ferskvann

Ferskvannsbehandling mot lus og AGD benyttes i stor og økende grad.

Sedasjon med Aqui-S benyttes ofte for å redusere stress og oksygenforbruk under denne behandlingen. Det er blitt vanlig å benytte ferskvannet både 2 og 3 ganger. I den forbindelse har vi fått flere spørsmål om behov for etterdosering av Aqui-S ved andre og tredje gangs bruk. Vi finner det hensiktsmessig å dele svaret med alle.

  • Ved gjenbruk av ferskvann må det gis tilnærmet full ny dose av Aqui- S ved 2. og 3. gangs bruk av det samme vannet!
  • Det vanlige er å bruke 2 til 3 ml/m3 som utgangsdose, og 0,5 ml/m3 lavere dose ved de påfølgende rundene.
  • Hvor høy utgangsdose man skal benytte avhenger av vanntemperatur og brønnbåtens konstruksjon. Det gjelder å dosere så høyt at fisken akkurat ikke legger seg på ristene. Høy vanntemperatur og «snilt» avsug over ristene muliggjør 3 – 3,5 ml/m3. Kaldt vann og tøft avsug tilsier ned mot 2 ml/m3.
  • NB! Husk at høy CO2 i seg selv vil gi fisk på ristene. God lufting og bruk av skumdemper er derfor viktig.

Forklaring
Isoeugenolen (aktivt stoff i Aqui-S) oppkonsentreres i fisken fra opprinnelig 1,25 mg/liter i vannet (ved 2,5 ml Aqui-S/m3) til 20-30 mg/kg i fisken. Dermed faller konsentrasjonen i vannet mens fisken blir sedert, og fisken tar med seg mesteparten av isoeugenolen ut etter endt behandling. I tillegg kommer fiskens metabolisme av isoeugenol, samt nedbrytning ved UV-stråling, siden vannet luftes og det kommer til sollys. I praksis må man dermed etterdosere som om (nesten) alt vannet er skiftet ut hver gang vannet skal gjenbrukes.