Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling - effekt på stress og osmoregulering

I mai 2017 ble det gjennomført et forsøk hos LetSea AS i Sandnessjøen for å dokumentere effekten av sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling. Sedert fisk ble sammenliknet med usedert kontroll, blant annet med hensyn på endring i kortisol- og kloridnivåer i blod.

Søylediagram kortisol  Søylediagram klorid

  • Kortisolnivåene stiger under ferskvannsbehandling; men sedasjon reduserer kortisolstigningen betydelig (p = 0,024)
  • Kloridnivåene faller under ferskvannsbehandling; men sedasjon reduserer fallet i klorid (p=0,056)

Sedasjon reduserer m.a.o. stressreaksjonen og tap av salter til ferskvannet.

Fullstendig rapport fra forsøket kan hentes her:

Forside---Sedasjon-ved-ferskvannsbehandling---Letsea---rapport---2017-06-08-1